Smart Ring - så här tänkte vi

Som leverantör av elutrustning har vi naturligtvis inget med nätbolagens investeringsstrategier att göra. Däremot när vi utvecklar nya saker försöker vi sätta oss in i nätbolagens situation och utvecklar något som skapar värde och nytta långt fram i tiden för nätbolaget. I annat fall kommer produkten/systemet inte att bli någon succé.

 

Några tankar vi hade när vi utvecklade Smart Ring:

 • Första tanken för nätbolaget är rimligen att följa Elmarknadsinspektionens direktiv och helt enkelt investera i det som man får betalt för i modellen. I Nätnyttomodellen kalkylerades det exempelvis för användning av enklaste typ av plåtstationer.
 • Å andra sidan ser vi att Elmarknadsinspektionens krav inte är speciellt långsiktiga. Efter att under viss tid arbetat in Nätnyttomodellen gick man snabbt över på Intäktsregleringsmodellen i stället. En yttre händelse som Gudrun-stormen gav politiska konsekvenser och fick till följd att nätägarna snabbt lovade att gräva ner en massa kabel. Samtidigt infördes ytterligare straffar för avbrott.
 • Mätreformen är ytterligare ett exempel. Bläcket hinner knappt torka på en lag som nätbolagen naturligtvis tror ska gälla i alla fall under ca: 10år,  när politikerna kör över Elmarknadsinspektionen och inför vissa krav på timmätning. Regelverken synes inte speciellt stabila.
 • En investering i en nätstation eller utbyte av ställverk i en nätstation är mycket långsiktig. Ställverket är normalt konstruerat för en livslängd av 40–45år. Ska man då kalkylera med dagens krav från Elmarknadsinspektionen? Rimligen inte, utan man bör väl i alla fall kalkylera med regelverket som gäller när ställverket står på toppen av sin levnadsbana det vill säga om 20-25år. Men ingen vet ju idag vad som gäller om 25 år? Nej, det är riktigt. Vi tror alltså inte att nätbolaget kommer att förlita sig på myndigheterna utan i stället försöka bilda sig en egen uppfattning om framtiden.

 

Hacksta
Guangzhou1

Vilka drivkrafter för förändring ser vi då på detta område:

 • Ökad tillgänglighet. Vi har inte mött någon som inte tror att kraven hårdnar. Samhället gör sig mer och mer beroende av ständig eltillförsel. Tekniken gör det möjligt. I princip kommer inte avbrott att accepteras. (tänk bara på hur beroende vi är av kommunikation och den är helt beroende av matning från elnätet)
 • Ökad effektivitet. Samhället begär mer, ägarna kräver avkastning. Verksamheten måste bedrivas effektivare.
 • Smarta Elnät med behov av kanske ändrade matningsvägar vid olika tidpunkter under dygnet men också med omfattande lokal produktion i lågspänningsnätet.
 • Miljöhänsyn.
 • Personsäkerhet

Det vi har diskuterat här ovan ska väl egentligen ses som kundkrav, även om de kanaliseras genom Elmarknadsinspektionen, politiker och regelverk. Nästa viktiga intressent är naturligtvis ägaren av nätbolaget.

Vad vi förstår är affärsiden för ett nätbolag att förvalta sina tillgångar så att de inte tappar i värde samt att ge en årlig god avkastning till ägarna. Och tillgångarna har normalt ett mycket stort värde.

Därför är det naturligtvis ett stort ansvar inför ägarna hur investeringsbesluten fattas. Att kortsiktigt bara följa Elmarknadsinspektionen och politikernas nycker är troligen inte optimalt för ägarna. Vi har utgått från att nätbolagen är mycket mer långsiktiga och istället optimerar investeringarna över tid.

Rätt eller fel. De här resonemangen och tron om hur nätbolagen egentligen tänker eller kommer att tänka har styrt oss när vi utvecklat Smart Ring.

 

Därför ser Smart Ring ut som det gör:

 • Bestyckat med fulleffektbrytare i varje fack – Dessa medger, ihop med felindikatorer och en systemlösning som vi erbjuder, en i princip avbrottsfri isolering av felaktig kabeldel i slingan.
 • Vidare möjliggör fulleffektbrytaren som matar transformatorn att transformatorer med jordfel (ett i sammanhanget vanligt fel enligt CIRED) kopplas bort utan att halva slingan bryts.
 • Manuell möjlighet att spänna fjäder för tillslag av brytare (den öppna brytaren som ska slås till efter att felaktig kabeldel  sektionerats bort) innebär att dyra och mer komplexa motordon inte behövs.
 • Fulleffektbrytaren till transformatorn kan också användas som skydd för kortslutningseffekt som kommer från lågspänningssidan. Något som väntas komma i framtidens Smart Elnät.
 • Vidare kan större säkerhet åstadkommas åt driftpersonalen vid arbete framför lågspänningen genom ljusbågsvakt eller annat snabbt skydd som bryter effektbrytaren som matar transformatorn.
 • Ställverket är fritt från SF6 gas och har minimum av ej återvinningsbart material.
 • Enfasisolering för högsta personsäkerhet.
 • Utbyggbarhet och flexibilitet för högsta effektivitet.
Protrol test
Fault ind loop

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inser att det kan ta lång tid innan nätbolaget till exempel har en komplett slinga med bara RMU med effektbrytare? Och andra sidan om man inte börjar med något nytt utan investerar som vanligt låser man ju sig i princip ytterligare 40-45år, såvida man inte accepterar att livstiden blir avkortad.

 

Därför tror vi på lösningen att välja RMU med effektbrytare och felindikator som larmar lokalt till en LED lampa som sitter på nätstationens yttervägg. Redan då gör investeringen maximal nytta och är även förberedd för den totala systemlösningen som kommer senare.

Och Smart Ring är faktiskt inte dyrare än ett traditionellt RMU ställverk. Inte om hänsyn tas till att det behövs säkringar till transformatorfacket i en konventionell RMU och de förluster som säkringarna orsakar över dess livslängd. Och då ingår ändå alla övriga fördelar som vi tidigare nämnt.