Smart Ring - det smarta valet

Smart Ring har konstruerats för att uppfylla förväntade krav på framtida nät, vilket många gånger benämns Smarta Nät.

Ett krav, som normalt omnämns som närmast självklart när Smarta Nät kommer på tal, är att inga avbrott tolereras överhuvudtaget. Samhället kräver i princip kontinuerlig kraftförsörjning. Detta med tanke på att samhällskostnaderna för avbrott blir så stora i och med att vi göra oss alltmer beroende av ständig krafttillförsel. Vårt mycket stora beroende av ständig kommunikation är bara ett exempel.

Genom att förse Smart Ring med riktiga fulleffektbrytare (630A, 20kA, 1,0 sek.) i stället för lastfrånskiljare och säkringslastfrånskiljare finns full säkerhet gentemot framtida krav.

Linjebrytarna kan användas ihop med exempelvis Pro Trols felindikatorer och framtida fiberkommunikation och därmed skapa nätstationsslingor där felaktig kabeldel kan sektioneras bort med bara en blink i nätet, vilket torde vara slutmålet. Eftersom gjorda investeringar inte kan bytas ut i förtid kommer det att ta tid att nå det slutmålet. Väljs Smart Ring finns förutsättningarna. Väljs traditionell teknik skjuts möjligheten fram kanske ytterligare 40 år.

Genom att välja Smart Ring och redan från början förse ställverket med Pro Trol felindikatorer och till en början ta till vara på informationen i form av LED lampor som installeras på utsidan av nätstationen vinns mycket trots att kommunikation ännu inte finns på plats mellan nätstationerna. LED lampan blinkar rött om felet passerat stationen och grönt om felet inte passerat stationen. På så sätt reduceras mycket tid vid felsökning.

När sedan fiberkommunikation successivt etableras mellan nätstationerna kopplas Pro Trol felindikatorer om och det i princip avbrottsfria nätstationsslingan erhålls. En Pro Trol felindikator anpassad direkt för integration med Smart Ring är under framtagning.

Smart Ring har en option med manuellt förspänt tillslagsdon. Det innebär att den normalt öppna effektbrytaren i slingan kan slås till automatiskt. På så sätt åstadkoms den i princip avbrottsfria slingan utan krav på motormanöverdon i stationerna.

Genom att även förse transformatorfacket med en fulleffektbrytare (630A, 20kA, 1,0 sek) har vi naturligtvis direkt nyttan av att ha en brytare i stället för en säkringslastfrånskiljare som matar transformatorn. Dels kan mer optimerade utlösningskurvor än säkringen appliceras. Vidare kan utan risker tilläggsskydd i form av gasvakt, ljusbågsvakt, 0,1 sek. skydd eller andra externa utlösningar ske utan att kompromissa med säkerheten.

När vi pratar om framtida Smarta Nät förutsätts ofta lokal elproduktion hos slutkunderna. Det innebär att vid fel på 12kV slingan matas felstället inte bara uppifrån som normalt utan också underifrån. För att kunna bryta bort felet krävs exempelvis bakeffektskydd, frekvensskydd eller språngeffektskydd i kombination med en riktig effektbrytare. Traditionella säkringslastfrånskiljare klarar inte uppgiften.

För att ha full flexibilitet inför framtidens Smarta Nät har Smart Ring byggts upp så att full flexibilitet finns för tänkbara framtida förändringar. Ställverket kan byggas ut med flera fack ute i fält, Vidare kan linjefack ändras till transformatorfack och vice versa bara genom att komplettera eller ta bort strömtransformatorer och reläskydd. Detta kan göras under drift.