Härryda Energi - först med Självläkande Nät

Härryda Energi

Härryda Energi har sedan början av 2003 haft program för ombyggnad av elnätet för att göra det mer robust mot väderstörningar. Efter stormarna Gudrun och Per intensifierades ombyggnaderna.

Samhällets, kundernas och myndigheternas krav på säkra elleveranser har ökat markant det senaste decenniet, vilket givetvis ökar behovet av ombyggnad ytterligare. Härryda Energi tar nu ett helhetsgrepp för de återstående delarna av luftledningsnätet som är tänkt att byggas om till isolerat nät (främst jordkabel).

Bernt Hansson, vd Härryda Energi - Genom att vi tar ett helhetsgrepp skapas också möjligheten att föra in ny teknik för styrning och övervakning av distributionsnätet. Ett lämpligt avgränsat område har därför identifierats där ett utvecklingsprojekt kommer att genomföras under 2014 i södra Hindås. Tanken med detta pilotprojekt är att skapa erfarenhet från byggnation och drift av ettsjälvläkande nät.

Det självläkande nätet innehåller ny styrutrustning som är lokalt placerad, fiberkommunikation och snabba elbrytare med hög kapacitet. När ett fel inträffar i kabelnätet kommer styrutrustningen att detektera detta och automatiskt göra en driftomläggning så att kunderna återfår strömmen ”blixtsnabbt”.

Systemlösningen för pilotprojektet är framarbetad i samarbete mellan HM Power och Protrol och innehåller ställverket Smart Ring respektive felindikatorn IPC. Stationerna sätts samman av Nätstations Alliansen.

VD Härryda Energi

Bernt Hansson, VD Härryda Energi